سوال در مورد مالیات بر ارث

0
0

آیا شخص وکیل با وکالت فروش که در متن آن آمده است :”حق خرید و فروش اموال موکل به هر کس” و درج نشده است که :”حق فروش به هرکس و لو خودش”، می توان ملک موکل را به نام خودش بزند؟
مبنای مالیات بر ارث ملک متوفی چند درصد است و بر چه مبنایی؟ آیا مبنا قیمت روز ملک است یا قیمت کارشناسی که معمولاً پایین تر از قیمت روز واقعی است مانند آنچه که اداره دارایی در خصوص مالیات نقل و انتقال قیمت کارشناسی را ملاک قرار می دهد؟

0
0

وکیل امین موکل است و نمی تواند خارج از اختیارات خود اقدام کند. در این مورد وکیل نمی تواند ملک را به نام خود بزند. مبنا به قیمت روز بوده و ماموران دارایی قیمت گذاری کرده و طبق مندرجات قانون مبلغ مالیات بر ارث  را تعیین می کنند. در این مورد به اداره دارایی مراجعه کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت