سوال در مورد مالیات در قراردادهای پیمانکاری

0
0

در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می نماید، آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

0
0

در صورت پرداخت مالیات مربوطه از سوی کارفرما مازاد بر پرداخت مسترد می گردد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت