سوال در مورد درستی عقد قرارداد

0
0

آقایی در مقابل خانمی تعهد کرده برای او یک باب ساختمان بسازد و کار را در مدت 2 ماه از تاریخ قرارداد به اتمام برساند. آقا شرط می کند کار را به شرطی آغاز می کنم که خانم مبلغ 2 میلیون به من بپردازد آیا این عقد صحیح است یا خیر؟

0
0

بله، با توجه به سوال این عقد صحیح است و بایستی به شرط تصریح شده در عقد عمل شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت