سوال در مورد حق امضاء

0
0

آیا مدیر عامل شرکت سهامی خاص می تواند نائب رئیس هیات مدیره را برای امضاء اسناد تعهد آور به جای خود با وکالت نامه تعیین نماید؟ طبق آگهی تغییرات شرکت حق امضاء متفقاً با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره می باشد.

0
0

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که هیات مدیره بدان اعطا نموده است نماینده شرکت بوده و به نمایندگی از شرکت حق امضاء دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت