سوال در مورد توقیف ملک موروثی بابت مهریه

0
0

برای رفع توقیف ملک موروثی درقبال پرداخت سهم ارثی که بابت مهریه اجرا گذاشته شده چه اقدامی باید کرد؟

0
0

پس  از اخذ گواهی انحصار وراثت و مشخص شدن سهم زوج و طرح دعوا صرفاً از مازاد بر مهریه رفع توقیف می شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت