سوال در مورد اجرت المثل

0
0

اجرت المثل (یک مکان ) برچه اساسی محاسبه میشود؟ آیا اجرت المثل یک ملک در حدود همان اجاره ماهانه محاسبه میشود؟

0
0

در تعیین اجرت المثل نظر کارشناس و نیز موقعیت، تاریخ ساخت و نیز مندرجات قرارداد اجاره ملاک هستند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت