حقوق بین الملل خصوصی
نتایج و آثار پذیرش به تابعیت ایران
اکتبر 12, 2016
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی
اکتبر 12, 2016
نمایش همه

اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی دایر بر قصور پزشک یا کادر پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

چنانچه نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی مبنی بر قصور کادر درمان/پزشک معالج باشد، قاضی رسیدگی کننده اقدام به صدور دستور ذیل می نماید: «دفتز نظریه کمیسیون تخصصی ثبت گردد و متهم(پرشک یا کادر درمان) با قید ظرف سه روز پس از رویت به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از قصور در امر پزشکی/ قتل غیر عمدی ناشی از قصور در امر پزشکی احضار گردد.

مراتب احضار به استناد تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۴۸ ساعت قبل از ارسال احضاریه به سازمان نظام پزشکی اعلام شود.»

با حضور متهم یا متهمان در شعبه، مقام قضایی به شرح ذیل اقدام به تفهیم اتهام، استماع اظهارات متهم یا متهمان و صدور قرار تأمین مقتضی می نماید:

س: حسب شکایت شاکی/ اولیای دم، نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی، اتهام شما دایر بر قتل غیر عمدی ناشی از قصور در امر پزشکی به میزان …درصد تفهیم می شود. از خود دفاع نمایید؟

ج: از نظر کمیسیون تخصصی پزشکی مطلع هستم، قبول دارم/ندارم و به آن اعتراض ندارم/دارم.»

در صورت قبول نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی از ناحیه متهم و عدم اعتراض به آن، آخرین دفاع به شرح ذیل اخذ می شود:

س: حسب موارد یاد شده مجدداً اتهام شما دایر بر…تفهیم می شود. برای آخرین بار از خود دفاع نمایید.»

پس از اخذ دفاع از متهم یا متهمان رویه بر این است که برای افرادی که تحت تعقیب کیفری هستند، محدودیت هایی ایجاد شود. صدور قرارتأمین کیفری از مباحث مهم بوده که در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و دادرسی اعمال می گردد.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او وتضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضررو زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می کند:

الف- التزام به حضور با قول شرف

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام.

ج- التزام مستخدمان رسمی کشور یا نیروها مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.

چ- التزام به عدم خروج ا زمنزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظرت با این تجهیزات

ح- آخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی»

بنابراین جهات قانونی صدور قرار تأمین کیفری عبارت است دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مورد لزوم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تبانی متهم با دیگران و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده مکلف است یکی از قرارهای مذکور را با توجه به شخصیت متهم و تناسب جرم با با مجازات صادر نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!