درخواست مشاوره حقوق کار | مشاوره حقوقی در مورد حقوق کار | وکیل اداره کار و امور اجتماعی

در گذشته قرارداد کار تنها جهت استخدام اشخاص بکار می رفته و صرفاً جنبه خصوصی داشته است. با توجه به نابرابری طرفین قرارداد، عوامل عقیدتی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی منجر به دخالت دولت ها در این رابطه کارگری کارفرمایی گردید. این دخالت باعث گردید تا  رابطه کار، علاوه بر جنبه حقوق خصوصی، جنبه حقوق عمومی نیز داشته باشد و با گذشت زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی نمایان شود.

حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی ناشی انجام کار برای دیگری و اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما، حاکم است و به عبارتی به بررسی و تحلیل مقررات حمایتی و آمرانه‌ای ناظر به روابط تبعیتی کار می پرازد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

بنابراین با تعریف حقوق کار، معلوم می‌شود افرادی دارای کار مستقل مانند اصناف، کشاورزان و صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری مشمول قانون کار نمی باشند. از طرفی هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افراد تابع قوانین خاص استخدامی مانند کارکنان دولت شامل قانون کار نمی باشند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.
کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که شامل هیچ قانون استخدامی دیگری نباشد. هر چند حقوق کار به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما نظارت دارد، ولی در این حقوق همیشه روابط بین کارگر و کارفرما مد نظر نیست، بلکه به روابط جمعی کار را نیز پرداخته می شود. بنابراین پیمان‌های گروهی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.

خدمات تخصصی گروه میزان در حوزه مشاوره حقوق کار

ارائه مشاوره حقوقی راجع به مشمولین قانون کار

حقوق کار

 • در صورتیکه کارگران و کار فرمایان مشمول قانون کار شکایتی داشته باشند چگونه باید عمل کنند؟ کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟
 • آیا نمایندگان کارفرما نیز تحت عنوان کارگر شناخته می شوند؟ آیا همه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیز می شوند؟
 •  آیا کارگاه های دارای ده نفر کارگر و کمتر شامل قانون کار نمی باشند؟ و یا در بعضی از مواد آن مستثنی می باشند؟
 • در کارگاهی صاحب کارگاه با برادر خود  مشغول به کار است. آیا این کارگاه با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار یک کارگاه خانوادگی است و شامل قانون کار نمی باشد؟
 •  چنانچه اشخاصی بجز صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول در کارگاه خانوادگی مشغول به کار باشند، آیا باز هم کارگاه خانوادگی بوده و شامل قانون کار نمی باشد؟
 •  با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای مستخدمین منازل در ماده ۱۹۰ قانون کار و نظر به اینکه مقررات مزبور تاکنون به تصویب نرسیده است، تکلیف این دسته از کارگران چیست؟
 •  چنانچه به تصویب مرجع ذیصلاح، وضعیت استخدامی کارکنان شرکت یا مؤسسه ای که تاکنون مشمول قانون کار بوده و از شمولیت کانون کار خارج گردد، چه خواهد بود؟
 •  آیا اشخاصی که در زمان اجراء قانون کار قبلی از شامل قانون کار نبوده اند با اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون کار خواهند بود؟
 • تکلیف سابقه کار کارکنان مؤسسه ای که تاکنون مشمول مقررات استخدامی خاص بوده اند و جدیداً بر شامل قانون کار می شوند چه می باشد؟
 • بعضا اشخاص در کارگاه های متفاوتی مشغول به کارند. با توجه به اینکه در اغلب موارد این کارگاه ها مشمول قانون کار می باشند آیا برخورداری یک شخص در دو یا چند کارگاه مختلف از مزایای قانون کار از لحاظ قانونی بلامانع است؟ آیا اشخاصی که بصورت مشاور در کارگاه ها شاغل مشمول قانون کار می شوند؟
 • اگر طرفین، قرارداد پیمانکاری منعقد کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی گیرد؟
 • رانندگانی که با آژانس های مسافربری همکاری می کنند مشمول قانون کار هستند یا خیر ؟

قرارداد کار:

 • در قراردادهای کار با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی چگونه است؟
 •  آیا در قانون کار عنوان قرارداد کار آزمایشی نیز پیش بینی شده است؟
 •  آیا طرفین قرارداد می توانند با یکدیگر توافق کرده و مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟
 •  آیا قرارداد کار ساعتی از جمله قراردادهای کار موضوع ماده ۷ قانون کار محسوب می گردد یا خیر؟
 •  آیا می توان در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند قرارداد کار با مدت موقت منعقد کرد؟
 •  آیا کارفرما می تواند قرارداد دائم فردی را تغییر دهد و آن را به صورت یکجانبه به قرارداد موقت تبدیل کند؟
 • آیا اگر قرارداد کاری با مدت موقت مکررا تمدید شود، به قرارداد دائم تبدیل می شود؟

تعلیق قرارداد کار:

 • سازمان تأمین اجتماعی برای تعدادی از کارگران یک واحد کارگری حکم بازنشستگی صادر می کند که در نتیجه رابطه کارگران با کارفرما  قطع شده است. بعد از چند ماه سازمان با این استدلال که کارگران واجد شرایط بازنشستگی نبوده اند احکام بازنشستگی آنان را لغو می نماید تکلیف چیست؟
 • آیا کارگران یاد شده باید مجدداً در کارگاه مشغول به کار شوند؟
 •  آیا در مدتی که کارگر در مرخصی بدون حقوق بسر می برد به وی مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد؟
 •  اگر کارگر بواسطه شکایت کارفرما توقیف گردد و این کار منجر به محکومیت وی گردد آیا می توان وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین را ترک کار به حساب آورد؟
 • کارگری از سوی مقامات ذیصلاح بازداشت ولی پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً تا زمان تشکیل دادگاه آزاد گردیده است آیا کارفرما مکلف است وی را مجددا به کار بازگرداند؟
 • کارگری به دلیل بیماری مدتی در کارگاه حاضر نشده است و به دلیل اینکه متأسفانه بیمه نشده، سازمان تأمین اجتماعی بیماری وی را تأیید ننموده است، وضعیت مدت عدم حضور در کارگاه چه خواهد بود و آیا کارفرما می تواند از بازگشت وی به کار خوداری کند؟
 • در کارگاهی رویه ای برای پرداخت و تحویل کمک های نقدی و غیر نقدی وجود دارد؛ آیا امتیازات معمول در کارگاه به کارگری که در مرخصی استعلاجی بسر می برد نیز تعلق می گیرد؟
 • آیا در کلیه موارد تعلیق که کارگر رابطه کاری و مزدی با کارفرما ندارد، مدت تعلیق جزء سابقه کار وی محسوب می گردد؟
 • در مواردی که بر اساس رأی صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر به کار قبلی بازگشت داده می شود و کارفرما مکلف است حق السعی حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ  اعاده به کار مجدد را پرداخت نماید چه کسی مکلف به پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات) مربوط به این مدت می باشد و به چه دلیل؟

خاتمه قرارداد کار:

 • کارگری چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما دارد، در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی چگونه محاسبه می شود؟
 • اگر مجموع چند فقره قرارداد کمتر از یک سال باشد، آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می شود؟
 • سنوات خدمت کارگرانی که بصورت متناوب نزد کارفرما کارکرده اند چگونه محاسبه می شود؟ آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبک تر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟
 • یک واحد دولتی در راستای قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیأت وزیران بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی واگذار نموده و تعدادی از کارکنان از کار برکنار شده اند. رأی مراجع حل اختلاف باید چگونه باشد؟
 •  به دلیل مخالفت هسته گزینش با ادامه کار، بعضی از مشمولان قانون کار در برخی از دستگاه های دولتی  از کار اخراج می شوند. در این مورد، تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
 • مقررات حاکم بر بازخرید سنوات خدمت چیست و قانون کار در این زمینه چه حکمی دارد؟
 • در مورد کارگری که فوت کرده، کارفرما چه تکلیفی نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص وی دارد؟

حق السعی و مزد و مزایا:

 • با توجه به ماده ۶ قانون کار که به چند اصل قانون اساسی استناد شده است، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع می باشد. نحوه رفتار با متخلفین از این مقررات چگونه است؟
 • آیا کارفرما مجاز است طلب خود از کارگر را از حقوق وی کسر کند؟
 • کارفرمایان بر اساس چه قانونی هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای کارگران نسبت به کسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می کنند؟
 • آیا کارفرما می تواند مزد کارگری را که از خانه سازمانی شرکت استفاده می‌کند کسر نماید؟
 • کارگری به شخصی غیر از کارفرما بدهکار است باز پرداخت بدهکاری های وی از مزد چگونه است؟
 • کارفرما نسبت به اجرای احکام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چه تکلیفی دارد؟
 • در قرارداد کار منعقده بین کارگر و کارفرما پیش بینی شده است که مزد کارگر با ارز خارجی پرداخت گردد. رای مراجع حل اختلاف در زمینه سنوات خدمت و مطالبات کارگر بر چه اساسی صورت می گیرد؟

کمک هزینه های مسکن، خواربار،بن و عائله مندی:

 • میزان حق مسکن کارگران در حال حاضر چقدر می باشد؟
 •  آیا کمک هزینه های مسکن، خواروبار و عائله مندی در نیمه اول سال که ماه ها ۳۱ روزه هستند باید به کارگران بابت ۳۱ روز پرداخت گردد یا ۳۰ روز؟
 • در یک واحد کارگری، کارگران بیش از مبلغ تعیین شده قانونی کمک هزینه مسکن دریافت می کنند. آیا کارگران می‌توانند با افزایش کمک هزینه مسکن توسط دولت مدعی افزایش کمک هزینه مسکن خود به نسبت افزایش مصوبه دولت باشند؟
 •  سازمان تأمین اجتماعی در ایام بیماری کارگران طبق مقررات بابت کمک هزینه‌های مسکن و خواروبار به آنان غرامت می پردازد آیا کارفرما مکلف است مابه‌التفاوت پرداختی کمک هزینه های مزبور به کارگران را برگرداند؟
 • آیا زن و شوهری در یک کارگاه شاغل هستند، هر دو مشمول استفاده از کمک هزینه های مسکن و خواروبار قرار می گیرند؟
 • آیا اشخاصی که مشمول قانون کار نیستند نیز می توانند از بن کارگری استفاده نمایند و آیا بیمه بودن لازمه آن است؟
 • آیا بازنشسته های کشوری و لشکری که پس از بازنشستگی طبق قانون کار در کارگاه های مختلف به کار مشغول می شوند می توانند از بن کارگری استفاده نمایند؟
 • برای پرداخت و نیز میزان کمک عائله مندی به بیمه شدگان چه شرایطی وجود دارد؟

شرایط کار:

 • قواعد حاکم بر جابجائی شغلی کارگران چیست؟
 • حکم تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چیست؟
 • آیا مرخصی زایمان که طبق قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ۴ ماه تعیین شده است در کارگاه های بخش خصوصی نیز اعمال می شود؟
 • آیا مادری که به فرزند خود شیر می دهد و از لحاظ قانونی از هر ۳ ساعت نیم ساعت می تواند به فرزند خود شیر دهد می تواند از این حق استفاده نکند و بجای آن مثلاً اضافه کاری بگیرد؟
 • آیا مقررات مربوط به زایمان در قانون کار و تامین اجتماعی با وجود تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، همچنان قابل اجرا است؟
 • آیا زمان که پیش بینی شده جهت شیردهی فرزند برای مادران با استفاده از مزد و مزایاست و این مدت جزء سابقه کار آنان منظور می گردد؟
 •  آیا به ایام مرخصی زایمان عیدی و پاداش تعلق می گیرد در صورت مثبت بودن پرداخت آن به عهده چه کسی می باشد؟

ماموریت:

 • آیا حادثه ای که در هنگام مأموریت برای کارگر رخ می دهد حادثه ناشی از کار تلقی می شود؟
 • آیا کارگری که دستور کارفرما را در رفتن به مأموریت اطاعت نکند، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است؟
 • حداکثر مدت مأموریت برای کارگرانی که به مأموریت اعزام می شوند چقدر است؟
 • آیا بجز پرداخت فوق العاده مأموریت، در پرداخت هزینه اقامت و غذای کارگر در محل مأموریت تکلیف بر عهده کارفرما می باشد یا خیر؟
 • چنانچه ضرورتا کارگری دوبار در روز به مأموریت اعزام شود آیا مستحق است که دوبار فوق العاده مأموریت دریافت کند؟
 • آیا مصوبات شورایعالی کار در زمینه افزایش مزد کارگران تاثیری بر میزان فوق العاده مأموریت آنان دارد؟
 •  کارگری جهت انجام کار از سوی کارفرما به محلی در بیست کیلومتری کارگاه اصلی اعزام شده و به دلیل ضرورت کار، مجبور شده شب را نیز در محل مأموریت به سر ببرد. آیا علیرغم این که فاصله محل مأموریت با کارگاه از ۵۰ کیلومتر کمتر است فوق العاده مأموریت به وی تعلق می گیرد؟

عیدی و پاداش:

 • عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار به چه میزان می باشد؟
 • در محاسبه عیدی و پاداش کارگران چه اقلامی از پرداخت های کارگاه منظور می گردد؟
 • عیدی و پاداش آخر سال به کارگران فصلی چگونه پرداخت می شود؟
 • عیدی و پاداش آخر سال در مورد کارگران کار مزدی چگونه پرداخت می شود؟
 • در یکی از واحدهای کارگری کارفرما در پایان شش ماهه اول هر سال مبلغی از عیدی و پاداش آخر سال را به صورت علی الحساب به کارگران پرداخت می نموده است. امسال کارگاه اعلام داشته که به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت این مبلغ نمی باشد. در این صورت تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
 • نحوه محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت چگونه است؟
 • نحوه محاسبه عیدی و پاداش کارگران ساعتی چگونه است؟
 • آیا در هنگام محاسبه عیدی و پاداش سالانه مدت مرخصی استعلاجی نیز جزء سوابق کارگر منظور می گردد؟

ساعات کار و اضافه کاری:

 • منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران منظور می گردد؟
 • حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟
 • در یکی از واحدهای کارگری ساعت کار از شروع فعالیت کارگاه، هفته ای ۴۰ ساعت بوده است. آیا کارفرما مجاز است این میزان را تا میزان ساعت کار قانونی یعنی ۴۴ ساعت در هفته افزایش دهد؟
 • ساعت کار در کارگاهی از ابتدای تأسیس از ۷ صبح تا ۳ بعدازظهر بوده است آیا کارفرما می تواند آن را از ساعات صبح به ساعات عصر مثلاً بعدازظهر تا ۱۱ شب و یا از ۱۱ شب تا ۷ صبح تغییر دهد؟
 • کارگری طی قرارداد یکساله با کارفرما بکار گرفته شده و ساعت کار در آن با مزد مشخص ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه قید گردیده است. چنانچه کارگر عملاً حدود ۳ ماه از قرارداد را روزی ۶ ساعت کار کرده و بعد از آن بنا به درخواست کارفرما مطابق قرارداد عمل کند تکلیف چیست؟
 • میزان فوق العاده پرداختی برای کار در ایام تعطیل رسمی چقدر است؟

نوبت کاری و شبکاری:

 • نحوه محاسبه فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه است؟
 •  آیا کارگرانی که ساعت کاری آنها به صورت ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می باشد جزء کارگران  نوبت کار تلقی می گردند و آیا مجاز به استفاده از  از فوق العاده نوبت کاری هستند؟
 •  گردش کار در طول ماه منجر به پرداخت فوق العاده نوبت کاری به کارگران می شود این فوق العاده بر چه مبنایی مدت زمان مرخصی استحقاقی و تعطیلات رسمی را دربرمی گیرد؟
 •  یکی از روزهای کار کارگران نوبتی با روز جمعه مصادف شده  است در این صورت آیا ۴۰% فوق العاده برای کار در روز جمعه شامل آنان نیز می شود؟
 •  آیا فوق العاده نوبت کاری بر مزد روز جمعه، تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز  ناظر می باشد؟ نحوه محاسبه ساعت کار اضافی کارگران نوبت کار چگونه است؟
 •  چنانچه کارگری مثلا پس از بیست روز، ۱۷۶ ساعت کار تعیین شده در ماده ۵۷ قانون کار را انجام داده باشد، آیا با انجام کار پس از آن اضافه کاری به وی تعلق می گیرد؟
 •  در موسسه ای از مدت ها قبل فوق العاده نوبت کاری کارگرانی که نوبت های کارشان در صبح و عصر واقع می شود ۱۵% بوده است آیا کارفرما مجاز به کاهش این میزان فوق العاده می باشد؟

تعطیلات و مرخصی ها:

 • آیا کارگر می تواند با کارفرما توافق کند تا روز جمعه را بدون تعطیلی یک روز دیگری از هفته کار کند؟
 • آیا کارفرما مجاز است تعطیل هفتگی جمعه را بدون توافق با کارگر به روز معین دیگری در هفته موکول کند؟
 • در کارگاهی که دارای تعطیلات تابستانی است تعدادی از کارگران ضرورتاً به کار خود ادامه می دهند. آیا مرخصی و یا اضافه کاری به ایشان تعلق می گیرد؟
 • کارگری در طول هفته بیمار بوده و در نتیجه نتوانسته است سر کار حاضر شود. آیا پرداخت مزد تعطیل هفتگی بر عهده کارفرماست یا سازمان تأمین اجتماعی؟
 • آیا برای اقلیت های مذهبی در مقررات کار ایران تعطیلات خاصی منظور شده تا بتوانند به مراسم مذهبی خاص خود از قبیل عید پاک و یا عید کریسمس بپردازند؟
 •  اگر نوبت کار کارگر در کارهای نوبتی با روز تعطیل هفتگی تقارن یابد کارگران مزبور چگونه می توانند از تعطیلی استفاده نمایند؟
 • اگر روز تعطیل رسمی با روز تعطیل هفتگی کارگر یکی شود آیا کارفرما مکلف است از این بابت وجهی به کارگران پرداخت نماید؟

کار آموز و کار آموزی:

 • آیا کارآموزان نیز مشمول قانون کار هستند؟
 • اگر کارفرما از ادامه کارآموزی کارگر ممانعت کند تکلیف چیست؟
 • نحوه برخورد با کارگری که پس از طی دوره آموزش و تحصیل در مراکز کارآموزی از ادامه کار در کارگاه قبلی ممانعت کند چگونه خواهد بود؟
 • کارآموزان بین ۱۵ تا ۱۸ سال که برای مدتی معین کمتر از سه سال در کارگاهی معین همزمان با کارآموزی کار نیز می کنند تابع چه مقرراتی هستند؟
 • کارگرانی که از سوی کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند در طول مدت کارآموزی چگونه رابطه ای با کارگاه دارند و حقوق و مزایای آنها چگونه است؟
 •  مراکز کارآموزی چه نوع مراکزی هستند و چه تفاوتی با آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارند؟

کارهای فصلی:

 • فعالیت های فصلی به چه فعالیت هایی اطلاق می شود؟
 • در دو سال گذشته به دلیل نیاز کارگاه، تعدادی از کارگران فصلی پس از اتمام فصل کار نیز  همچنان مشغول کار بوده اند، آیا این کارگران هنوز هم فصلی شناخته می شوند؟
 • رابطه کارگران فصلی با کارفرما در فصولی غیر فصل کار چگونه است؟
 • آیا برای این مدت مزد دریافت می کنند؟ نحوه محاسبه سابقه کار این کارگران چگونه است؟
 • در صورت فوت یکی از کارگران فصلی در غیرفصل کار، آیا وراث وی حق سنوات موضوع نظریه شورای عالی کار را دریافت می کنند؟
 • آیا قرارداد مورد استفاده در کارهای فصلی از نوعی خاص می باشد یا با هر سه نوع قرارداد کار یعنی موقت، کار معین و دائم یکسان می باشد؟
 •  چنانچه واحدی دائما فعالیت داشته اما کارگاه همه ساله در مقطع زمانی خاصی فعالیت نکند، آیا این کار جزء کار فصلی محسوب می گردد؟

 بیمه و بیمه بیکاری:

 • آیا با وجود غیرقانونی بودن اشتغال افراد کمتر از ۱۵ سال در کارگاه های مشمول قانون کار، چنانچه این افراد در حین کار در کارگاه دچار حادثه شوند از حمایت های قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی برخوردار نمی گردند؟
 • اگر کارگری بیمه نباشد و به دلیل بیماری قادر بکار نباشد آیا کارفرما تکلیفی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای او در مدت بیماری دارد؟
 • کار عده ای از کارگران در کمیته های استانی به عنوان کار سخت و زیان آور تشخیص داده می شود. آیا برای بازنشسته کردن آنها الزامی وجود دارد؟
 • در مواقعی که کارگر بیمار است و نمی تواند کار کند، به چه دلیل غرامت دستمزد سه روز اول بیماری وی از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود؟
 • آیا کارفرما در کسر حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران تکلیفی دارد یا اقدام وی باید بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی باشد؟
 • آیا افزایش مزد کارگران بر اساس مصوبات شواریعالی کار، تاثیری در میزان مزد تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اختیار ناشی از مواد ۳۱ و ۳۵ قانون تأمین اجتماعی دارد یا خیر؟

امید است این مطالب در کانون توجه افراد درگیر با مسائل حقوقی من جمله وکلا، قضات، دانشجویان حقوق و عامه مردم قرار گیرد.


جهت دریافت مشاوره حقوقی از طریق فرم ارائه شده در زیر اقدام بفرمایید. لطفا در صورت نیاز اطلاعات تکمیلی را هم ارسال بفرمایید. مشاوران ما بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

جهت مشاوره تلفنی  یا حضوری با گروه میزان تماس بگیرید.

مبلغ مشاوره به مدت یک ساعت: ۵۰۰ هزار تومان
مبلغ مشاوره به مدت نیم ساعت: ۲۵۰ هزار تومان

لازم به ذکر است تمامی مشاوران ما، وکلای مجرب و پایه یک دادگستری بوده و در صورت لزوم، آمادگی لازم جهت پذیرش وکالت در پرونده شما را در مراجع قضایی دارا بوده و در کمترین زمان ممکن به نیازهای حقوقی و درخواستهای شما به صورت مستدل و قانونمند پاسخ می دهند.همراهان گرامی در ادامه تعدادی از مطالب مرتبط و کاربردی در حیطه مشاوره حقوق کار ارائه شده است. بررسی این مطالب برای شما مفید می باشد.


پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!