حقوق تطبیقی
قوه مجریه در نظام فرانسه
آگوست 16, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی
موارد تداخل جنایات
آگوست 16, 2016
نمایش همه

جنایت و انواع آن

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، از زمره جرایم علیه نفوس مردم محسوب می شود که در صورت گستردگی، می تواند حسب شرایطی موجد عنوان مجرمانه” افساد فی الارض” باشد؛ (ماده ۲۸۶ق.م.ا ۱۳۹۲).

انواع جنایات

ماده ۲۸۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- جنایت بر نفس، عضو و منفعت(مثل حس بینایی که منفعت چشمان است)، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده ۲۹۰(ق.م.امصوب ۱۳۹۲)– جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف: هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.(در این فرض قصد جنایت وجود دارد ولو اینکه عمل نوعاً جنایت بار نباشد).

ب: هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بود که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ: هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنّی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی و زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت: هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

ماده ۲۹۱(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- جنایت در موارد زیر شبه عمدیمحسوب می شود:

الف: هرگاه مرتکب نسبت به مجنّی علیه قصد رفتاری را داشته باشد لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد(نیز) نباشد.

ب: هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون(یعنی برخی به اصطلاح مهدور الدم)است به مجنّی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب( اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات مربوطه) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۲۹۲ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: الف: در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب: به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ: جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنّی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

ماده ۲۹۳ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن در نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند انگشت کسی را قطع کند و سبب آن ، دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت، شبه عمدی است؛ فرضی که تحقق نتیجه بیشتر برای جانی و یا اشخاص متعارف، قابل پیش بینی بوده باشد، جنایت زاید نیز عمدی محسوب خواهد شد.

ماده ۲۹۴(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر کسی به علت “اشتباه در هویت”،مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که منجّی علیه و فرد مورد نظر- هردو- مشمول ماده(۳۰۲)این قانون نباشد، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده ۲۹۵(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند این که پزشکی، وظیفه قانونی خود را ترک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!