ژانویه 16, 2018
حقوق پزشکی

مجازات عدم ادامه درمان بیمار

به استناد ماده ۱۸ آیین نامه انتظامی«پزشک معالج، مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار […]
ژانویه 28, 2017
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمان دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی

«جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه […]
ژانویه 28, 2017
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار

در ماده ۱۲ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی آمده است«شاغلین حرفه‌ های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماری های واگیر […]
ژانویه 28, 2017
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

اخذ مبلغ مازاد بر وجوه دریافتی، توسط مسئولان موسسات درمانی

این تخلف در ماده ۱۱ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی بیان گردیده است. حسب ماده مذکور« شاغلین حرفه ای پزشکی و وابسته حق ندارد هیچ گونه […]
ژانویه 1, 2017
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

تجویز داروهای روان گردان و مخدر

یکی دیگر از موارد تخلف انتظامی پزشکان و سایر حرف وابسته، عبارت است از:«تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد […]
ژانویه 1, 2017
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

ایجاد نمودن ارعاب و هراس در بیمار

حسب ماده ۸ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی «ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!