نوامبر 19, 2016
حقوق بین الملل خصوصی

شرایط ترک تابعیت

در ماده ۹۸۸ ق.م. شرایط ترک تابعیت قیده شده است که عبارتند از: ۱- رسیدن به سن ۲۵ سال تمام قانونگذار شرط سنی برای تحصیل تابعیت […]
نوامبر 19, 2016
حقوق بین الملل خصوصی

موافقتنامه های بین المللی برای جلوگیری از بی تابعیتی

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: « که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه […]
نوامبر 19, 2016
حقوق بین الملل خصوصی

آثار بی تابعیتی

در معاهده ۱۹۵۱ ژنو در مورد اشخاص بدون تابعیت چنین مقرر گردیده:« اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از کشورها طبق قوانین حود، آنها […]
اکتبر 19, 2016
حقوق بین الملل خصوصی

از دست دادن تابعیت یا بدون تابعیتی

اشخاص بدون تابعیت، افرادی هستند که هیچ یک از دولت ها طبق قوانین و مقررات خود آنها را تبعه خود نمی داند. گرچه یکی از اصول […]
اکتبر 12, 2016
حقوق بین الملل خصوصی

نتایج و آثار پذیرش به تابعیت ایران

تحصیل تابعیت ایران برای شخص و خانواده اش همراه با آثار و نتایجی است که جهت روشن شدن آن ضروری است تا موارد زیر مورد بررسی […]
اکتبر 12, 2016
حقوق بین الملل خصوصی

تشریفات تحصیل تابعیت ایران

تشریفات تابعیت ایران، در ماده ۹۸۳ ق.م بیان گردیده است. ماده ۹۸۳ ق.م. مقرر می دارد:”درخواست تابعیت باید مستقیماً و یا به توسط حکام یا ولات […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!