اکتبر 10, 2016
مبانی حقوق بشر

اسلام و حقوق طبیعی

در بینش اومانیستی، طبیعت بشر فارغ از پیوند آن با موجودی فراتر(خدا)، خاستگاه حقوقی مطلق و بنیادی برای اوست. بدون تردید چنین نگرشی به انسان و […]
اکتبر 10, 2016
مبانی حقوق بشر

اسلام و خاستگاه حق

در بررسی حقوق بشر از منظر اسلام، پژوهش درباره چگونگی بحث از حق در منابع دینی اهمیت می یابد. چنانچه قبلاً یادآور شدیم، در نظام حقوق […]
اکتبر 10, 2016
مبانی حقوق بشر

خاستگاه و منابع حقوق بشر در اسلام

ژرف نگری در ماهیت حق، این پرسش را در ذهن پدید می آورد که به وجود آورنده حق چیست؟ آیا حقوق انسان اعتباراتی است که بر […]
سپتامبر 29, 2016
مبانی حقوق بشر

ادله جامعیت دین نسبت به حقوق بشر

ادله عقلی دلیل اول: چنانچه قبلاً ذکرگردید، خرد باوری علمی یکی از مبانی نظری حقوق بشر غرب است. بر اساس این مبنا آدمی به شناخت توانمندی […]
سپتامبر 29, 2016
مبانی حقوق بشر

دین و شناخت انسان

شناخت انسان، ابعاد حیات، استعدادها و نیازهای او یکی از بنیادهای بحث از حقوق بشر در هر نظام حقوقی است. در حقوق بشر غرب، این شناخت […]
آگوست 16, 2016
مبانی حقوق بشر

موانع و مشکلات جهانی شدن حقوق بشر

اگرچه در طول نیم قرن پس از تشکیل سازمان ملل متحد، تلاش های بسیاری برای نیل به هدف یاد شده صورت گرفته، وجود موانعی از تحقق […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!