ژانویه 26, 2017
مبانی حقوق بشر

کاربرد دلیل عقلی در استنباط حقوق بشر از دیدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام کاربرد دلیل عقلی در استباط حقوق بشر متنوّع است و حوزه های مختلفی را شامل می شود: ۱-استفاده از نیروی اندیشنده در فهم […]
ژانویه 1, 2017
مبانی حقوق بشر

جایگاه بنای عقلا در منابع حقوق بشر اسلام

دانشمندان اصول فقه در ارتباط با جایگاه بنای عقلا که تحت عنوان سیره عقلا از آن یاد می کنند، چنین اظهار می دارند: «حجیّت بنای عقلا […]
ژانویه 1, 2017
مبانی حقوق بشر

کاربرد دلیل عقلی در استنباط حقوق بشر از دیدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام کاربرد دلیل عقلی در استباط حقوق بشر متنوّع است و حوزه های مختلفی را شامل می شود: ۱- استفاده از نیروی اندیشنده در […]
نوامبر 16, 2016
مبانی حقوق بشر

منابع حقوق بشر از دیدگاه اسلام

همان گونه از تعریف«حق» بر می آید، «حق» مفهومی ماهوی نیست، بلکه از امور اعتباری است. در بررسی مفهوم حق، نخستین سوالی که پس از تعریف […]
نوامبر 16, 2016
مبانی حقوق بشر

حقوق طبیعی و شریعت اسلام

 آیا حقوق طبیعی در شریعت اسلام جایگاهی دارد؟ پاسخ این پرسش می تواند این شبهه را که با پذیرش حقوق طبیعی، به عنوان یک معیار پیشینی، […]
نوامبر 16, 2016
مبانی حقوق بشر

ارزیابی حقوق طبیعی مدرن

با توجه به آنچه درباره حقوق فطری از دیدگاه اسلام بیان شد، می توان نظریه ای را که در دوران جدید در غر ب تحت عنوان […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!