دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

شرایط زن طلاق دهنده

با توجه به این که طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است و انشاء آن توسط مرد صورت می گیرد و اراده زن در آن دخالت […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

شرایط طلاق دهنده یا شرایط مرد

طلاق یک ایقاع و عمل حقوقی یک جانبه است و مثل سایر اعمال حقوقی باید شرایط اساسی که در قانون برای انشاء آن لازم و ضروری […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

اقسام طلاق

در فقه امامیه طلاق دو نوع است: طلاق بدعتی و طلاق سنتی. قسمت اول یعنی طلاق بدعتی، طلاقی است که جامع شرایط لازم برای طلاق نباشد، […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

توافق زوجین در امر طلاق

طلاق توافقی، اولین بار در قانون ایران به موجب بند اول ماده ۸ قانون حمایت از خانواده به رسیمت شناخته شد. طبق این قانون، توافق زوجین […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

طلاق به درخواست زن

در قانون مدنی ایران در موارد ۱۱۳۰،۱۱۲۹،۱۰۲۹ موجباتی را برای طلاق زن ذکر کرده است. ماده ۱۰۲۹ مقرر می دارد:« هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

طلاق به درخواست مرد

طبق ماده ۱۱۳۳ ق.م:« مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». البته این ماده پیش […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!