نوامبر 19, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی

موانع قصاص

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد یا به عبارتی، مقتول محقون الدم باشد. البته در صورتی که مقتول مستحق […]
نوامبر 19, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی

قصاص عضو (شرایط)

ماده ۳۹۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در قصاص عضو،علاوه بر شرایط عمومی قصاص (مثل انتفای ابوت، تساوی در دین، تسوی در عقل و…) شرایط زیر با تفصیلی […]
اکتبر 13, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی

قصاص عضو

ماده ۳۸۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و […]
اکتبر 13, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی

قصاص نفس

ماده ۴۳۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مُثله کردن او […]
اکتبر 2, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی

اجرای قصاص

ماده ۴۱۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-  در اجرای قصاص (چه قصاص نفس، چه قصاص عضو)، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است. ماده ۴۱۸ (ق.م.ا مصوب […]
اکتبر 2, 2016
حقوق جزا و جرم شناسی

موجبات قصاص نفس

ماده ۳۸۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص ودر غیراینصورت مطابق مواد دیگر […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!