سپتامبر 29, 2016
حقوق اساسی

حقوق و آزادیهای عمومی

الف)حقوق و آزادی های شهروندان مفهوم حق و آزادی حق (حق داشتن) برای حق تعاریف متعددی ارائه شده است، اما در کل می توان گفت حق، […]
آگوست 16, 2016
حقوق اساسی

رژیم های منبعث از تفکیک قوا

رژیم های منبعث از تفکیک قوا عبارتنداز: ۱) رژیم ریاستی: تفکیک کامل قوا؛(آمریکا) ۲) رژیم پارلمانی: تفکیک نسبی قوا؛(انگلستان) ۳) رژیم نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی؛(فرانسه و […]
آگوست 16, 2016
حقوق اساسی

مفهوم تفکیک قوا

مفهوم تفکیک قوا: این اصل در پی آن است که به طریقی، قدرت در دست فرد یا گروهی تمرکز نیابد و وظایف حکومت بین نهادهای متعدد […]
آگوست 16, 2016
حقوق اساسی

اصول مربوط به استقلال قوه قضائیه

۱- غیرقابل عزل و انتقال بودن دادرسان. ۲- اعتبارآراء قضایی. ۳- استقلال دستگاه قضایی. ۴- استقلال رفتار قاضی. غیر قابل عزل و انتقال بودن دادرسان(اصل تغییرناپذیری): […]
آگوست 16, 2016
حقوق اساسی

وظایف و اختیارات قوه قضائیه

به طور کلی وظایف این قوه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: الف) کنترل قدرت حاکمان و نظارت بر اجرای صحیح و درست قوانین؛ […]
جولای 27, 2016
حقوق اساسی

ساختار قوه مقننه

پارلمان برای انجام وظایف و اختیاراتش همچون سایر دستگاه ها و نهادهای حکومتی دارای ساختار سازمانی داخلی است. ترکیب سازمانی هر مجلس را ارکان زیر تشکیل […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!