ژانویه 27, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

دعوای گروهی

دعوای گروهی که به زبان فرانسه مراجعه و درخواست دسته جمعی و یا همان کلاس اکشن انگلیسی است، به نوعی دادرسی گفته می شود که به […]
ژانویه 18, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

اعمال ابزار پشیمانی در حقوق اقتصادی

ابزار پشیمانی جلوی اجرای مجازات محکومِ پشیمان را می‌گیرد. در واقع قانون برای تشویق مجرمان اقتصادی و بازرگانی به افشای اقدام‌های مجرمانه خود بدون هیچ گونه […]
ژانویه 18, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

ابزار پشیمانی از ارتکاب جرم

بروز خطا در روابط ظریف و فنی کسب و کار را نمی‌توان فقط با مجازات کردن پاسخ گفت، بلکه قبل از هر اقدام به مجازاتی باید […]
ژانویه 18, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

نقش و اهمیت مسئول تطبیق در بانک

مسئول تطبیق (CCO)، از دیگر نقش‌های با اهمیت است که در بانک باید تقویت و یا در صورت فقدان آن، ایجاد شود. وظیفه مسئول تطبیق، مطابقت […]
ژانویه 18, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

اصول راجع به مدیریت ریسک در حقوق کسب و کار

از عمده اهداف حاکمیت شرکتی، چنان که پیشتر عنوان شد، نظارت بیشتر برای مدیریت بهتر ریسک است. لذا بدیهی است که در این زمینه کمیته بازل […]
ژانویه 18, 2018
حقوق کیفری کسب وکار

اصول راجع به هیات مدیره

اهمیت و نقش هیات مدیره برای کسی پوشیده نیست. تاکید کمیته بازل به مسئولیت هیات مدیره به عنوان مرکز تصمیم گیری برای آن است که هیات […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!