آوریل 4, 2018
حقوق اداری

نظارت قضایی و ابزارهای آن در حقوق انگلیس

الف) نظارت برآیین نامه های اداری ابتدا باید دانست دادگاه های قضایی صلاحیت تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و بنیادی را ندارند. آنها نمی توانند […]
آوریل 4, 2018
حقوق اداری

نظارت دادگاه های قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری در حقوق انگلیس

در حقوق انگلستان جهاتی که باعث نقض اعمال و تصمیمات اداری است با جهات و موجباتی که در حقوق اداری فرانسه در این باره وجود دارد […]
آوریل 4, 2018
حقوق اداری

حاکمیت قانون در حقوق انگلستان

در انگلستان قواعد حقوقی تنها شامل قوانین مصوب پارلمان نیست بلکه بسیاری از آنها قواعد کامن لا، انصاف و آراء دادگاه های عالی است. آنچه اصل […]
آوریل 4, 2018
حقوق اداری

مراجع شبه قضایی در حقوق انگلستان

علی رغم تفاوتهای بنیادی که بین دو نظام فرانسوی و انگلیسی وجود دارد، از اوایل قرن نوزدهم تحولات عمیق موجب شده است که کمیسیونها و دادگاه […]
آوریل 4, 2018
حقوق اداری

نقش دادگاه ها در حقوق انگلستان

سازمان قضایی انگلستان شامل دو دسته دادگاه است: دادگاه های عالی و دادگاه های تالی. الف) دادگاه های عالی در رأس سازمان قضایی، دادگاه عالی قضایی […]
آوریل 4, 2018
حقوق اداری

قوه قضاییه در حقوق انگلستان

دادگاه های عالی در انگلستان، نماینده و مظهر یک قوه واقعی است که از نظر اهمیت و مقام و منزلت دست کمی از قوه مقننه و […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!