معرفی واژگان و اصطلاحات (ترمینولوژی حقوق)

ژانویه 28, 2017
ترمینولوژی حقوق

عمل اعلامی | عمل حقوقی تبرعی | عمل حقوقی رضائی | عوض المثل

عمل اعلامی عملی که هدف آن شناسائی وضع حقوقی موجود سابق است یا شناسایی وضع حقوقی که به حکم قانون مانند یک موجود سابق بر شناسایی […]
ژانویه 28, 2017
ترمینولوژی حقوق

عاقد فضولی | عدم تمرکز اداری | عقد غیر معوض | عقد معین

عاقد فضولی (مدنی- فقه) در عقد فضولی آن طرف عقد که نه خود مالک است و نه نمایندگی در عقد را از طرف مالک دارد عاقد […]
ژانویه 28, 2017
ترمینولوژی حقوق

ضمان تضامنی | ضمانت نامه شخصی | طلب | ظهر نویسی وثیقه‌ای

ضمان تضامنی       (تجارت) عقد ضمانی که به موجب آن ذمه ای بذمه دیگر ضمیمه می شود. ضمان تضامنی ممکن است بحکم قانون بوده و ناشی از […]
ژانویه 28, 2017
ترمینولوژی حقوق

شرکت سرمایه | شرکت ضمان تعاونی | شرکت عقدی | شرکت وجوه

شرکت سرمایه (تجارت) شرکتی که تعهد کند به مشترکین خود در مقابل وجهی که دفعه واحده یا دفعات متعدده از آنان می گیرد در رأس مدت […]
ژانویه 28, 2017
ترمینولوژی حقوق

شبهه مفهومی | شخص | شرط مختلط

شبهه مفهومی (فقه) هرگاه مفهوم یک ماهیت حقوقی روشن نباشد بطوریکه در تصور مفهوم آن، ذهن در تردید باشد آن شبهه را شبهه مفهوم گویند مانند […]
ژانویه 28, 2017
ترمینولوژی حقوق

سیستم خاک | شبه عمد | شبه معاوضات | شبهه

سیستم خاک (بین الملل خصوصی)بمعنی تابعیت ارضی است. طریقه ای که تابعیت اشخاص از روی محل تولدشان معین می شود. شبه عمد (جزا- فقه) هرگاه فاعل […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!