نوامبر 19, 2016
مقدمه علم حقوق

تفسیر قانونی

این تفسیر به وسیله مجلس شورا انجام می شود. اصل ۷۳ قانون اساسی در هیمن زمینه می گوید:«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای […]
نوامبر 19, 2016
مقدمه علم حقوق

لزوم تفسیر قانون

قانونگذار هر اندازه دقیق و نکه سنج باشد، می تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبه رو هستند پیش بینی […]
نوامبر 19, 2016
مقدمه علم حقوق

اندیشه های حقوقی و رویه های قضایی

نفوذ عقاید عالمان را در ایجاد و ثبات رویه قضایی بدین شرح می توان خلاصه کرد: در هر مورد که قانون تازه‌ای به تصویب می رسد، […]
اکتبر 13, 2016
مقدمه علم حقوق

تفسیر قانون به معنای خاص

وقایع خارجی و دعاوی بین مردم چندان گوناگون و پیچیده است که حتی در مواردی که قانون هیچ گونه ابهام و نقضی ندارد، دادرس ناگزیر از […]
اکتبر 13, 2016
مقدمه علم حقوق

تناقض قوانین

هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد،آن دو حکم را “متعارض” و نسبت میان آنها را “تعارض” یا “تناقض” […]
اکتبر 13, 2016
مقدمه علم حقوق

اجمال قانون

گاهی عبارت قانون به ظاهر نقضی ندارد، ولی برای بیان حکم نارساست: یعنی از واژه هایی که به کار برده شده ممکن است دو یا چند […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!