ژانویه 26, 2017
مقدمه علم حقوق

تعارض قوانین در زمان

ماده چهار قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، […]
ژانویه 26, 2017
مقدمه علم حقوق

قلمرو حقوق در زمان

با وضع هر قانون این پرسش به میان می آید که آیا مفاد آن با مقررات گذشته منافات دارد یا نه و اگر مفاد دو قانون […]
ژانویه 1, 2017
مقدمه علم حقوق

قلمرو حقوق در مکان

مطابق ماده ۵ قانون مدنی:«کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». […]
ژانویه 1, 2017
مقدمه علم حقوق

روش قابل قبول تفسیر قانون در حقوق ایران

از عبارت اصل ۱۶۷ قانون اساسی به خوبی بر می آید که در حقوق ما در مرحله نخست رأی دادگاه باید متکی به متن و روح […]
نوامبر 19, 2016
مقدمه علم حقوق

تفسیر شخصی

نویسندگان حقوقی نیز بنا به ذوق و سلیقه خود و مشرب خاصی که در امور اجتماعی دارند، مواد قانون را تفسیر و رویه قضایی را تجزیه […]
نوامبر 19, 2016
مقدمه علم حقوق

تفسیر قضایی

تفسیر قضایی دراصل ۷۳ قانون اساسی، به عنوان یکی از لوازم تمیز حق، پیش بینی شده است. این تفسیر به وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!