بهمن ۷, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

تعارض قوانین در زمان

ماده چهار قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

قلمرو حقوق در زمان

با وضع هر قانون این پرسش به میان می آید که آیا مفاد آن با مقررات گذشته منافات دارد یا نه و اگر مفاد دو قانون […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

قلمرو حقوق در مکان

مطابق ماده ۵ قانون مدنی:«کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

روش قابل قبول تفسیر قانون در حقوق ایران

از عبارت اصل ۱۶۷ قانون اساسی به خوبی بر می آید که در حقوق ما در مرحله نخست رأی دادگاه باید متکی به متن و روح […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

تفسیر شخصی

نویسندگان حقوقی نیز بنا به ذوق و سلیقه خود و مشرب خاصی که در امور اجتماعی دارند، مواد قانون را تفسیر و رویه قضایی را تجزیه […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

تفسیر قضایی

تفسیر قضایی دراصل ۷۳ قانون اساسی، به عنوان یکی از لوازم تمیز حق، پیش بینی شده است. این تفسیر به وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!