مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع اگر زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر دارای دو سند سه دانگ باشد مالک هر حصه(دارای سند سه دانگ) چگونه می تواند به میزان […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

انتقال وثیقه دین

 (الف) بابت بدهی خود یک دستگاه اتومبیل را با(ب) قولنامه می کند و با این شرط که اگر در مدت بیست روز بتواند بدهی (ب) را […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

مسئولیت صاحبان امضاء در شرکت سهامی خاص

در یک شرکت سهامی خاص طبق اساسنامه کلیه اسناد تعهد آور مالی باید به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت برسد. رئیس […]