مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

مسئولیت پیمانکاران در مقابل کارفرما

در خصوص قرارداد مشارکت در ساختی بین مالک و پیمانکار که پیمانکار دو نفر می باشند گزارش اصلاحی بدین شرح صادر می شود. عین عبارت گزارش […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

اعاده دادرسی نسبت به رأی داور

آیا با توجه به اینکه مقررات داوری و انجام حکمیت تابع اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست، نسبت به رأی و نظریه داور اعاده […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

آمرانه بودن قوانین فعالیت واحدهای صنفی

نرخ نامه هایی که برای فعالیت واحدهای صنفی خدماتی توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود، آیا قانون امری هست یا تکمیلی؟ آیا توافق در […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

داوری

اگر یک عقدی واقع شود که قابل فسخ باشد و ضمن عقد، شرط داوری شده باشد آیا داور می تواند بر اساس شرط داوری مذکور، اختلافات […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

اعاده دادرسی به استناد صدور آرای متهافت

 (الف) یک قطعه زمین را با سند عادی به (ب) واگذار می کند و بعد با سند رسمی به (ج) واگذار می کند و کل ثمن […]