ژانویه 26, 2017
اصول و فنون مذاکره

راهکارهای انتخابی خود را گسترش دهید

شرکت کنندگان در یک جلسه ابداع و ابتکار ایده های جدید، حتی با حسن نیت کامل، متمایل به این سمت هستند که بر اساس این فرضیه […]
دسامبر 31, 2016
اصول و فنون مذاکره

دستور العمل هایی پس از جلسه مشاوره آفرینش ایده ها

مید بخش ترین ایده ها را علامت گذاری کنید. پس از ایجاد ایده های تازه، ضابطه عدم انتقاد را سست کنید تا امید بخش ترین ایده […]
دسامبر 31, 2016
اصول و فنون مذاکره

دستور العمل هایی ضمن جلسه مشاوره آفرینش ایده ها

شرکت کنندگان را کنار یکدیگر و در برابر مسأله قرار دهید. امور فیزیکی، امور روانی را تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی شرکت کنندگان، از نظر […]
دسامبر 31, 2016
اصول و فنون مذاکره

دستور العمل هایی پیش از تشکیل جلسه مشاوره آفرینش ایده ها

هدف خود را تعریف کنید. فکر کنید که می خواهید با چه دستاوردی از جلسه خارج شوید. تعداد محدودی از افراد برای شرکت در جلسه انتخاب […]
دسامبر 31, 2016
اصول و فنون مذاکره

آفرینش راه حل ها را از تصمیم گیری جدا کنید

چون پیش داوری قوه تخیل را ضعیف می کند عمل خلاق را از کار انتقاد جدا کنید؛ گردش کار و جریان تفکر و اندیشیدن درباره تصمیمات […]
نوامبر 16, 2016
اصول و فنون مذاکره

جستجو برای راه حل واحد

در نظر بسیاری از افراد، آفرینش راه حل بخودی خود بخشی از جریان مذاکره نیست. افرادی که درگیر مذاکره می شوند فکر می کنند تنها وظیفه […]

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!