مهر ۲۳, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

تحریر ترکه و صورت تحریر ترکه

پرسش تحریر ترکه را تعریف نمایید و صورت تحریر ترکه را مستنداً بیان نمایید. پاسخ ارث سبب انتقال جمعی اموال و حقوق مالی است. مورث هرچه […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟

پرسش دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (این سوال را با حضور ولی قهری و قیم و بدون حضور ولی قهری و […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

آیا تنفیذ حکم وصیت نامه، احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا خیر؟

پرسش آیا تنفیذ حکم وصیت نامه، احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا خیر؟ پاسخ اجرای حکم دادگاه همیشه با صدور اجراییه ملازمه ندارد. یعنی ممکن […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

نحوه استیفای ثمینه‌ی اعیانی زوجه از ماترک

پرسش درصورتی که دادگاه حکم به تعیین ثمینه ی اعیانی بدهد، اگر سایر ورثه حاضر به پرداخت حق زوجه نباشد، زوجه می تواند از عین ماترک، […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

امکان اثبات حجر یا رفع حجر در دادگاه کیفری

پرسش علی رغم ذکر کلمه متعاملین در ماده ۷۲ قانون امور حسبی آیا در امور کیفری ماده ی مزبور قابلیت استفاده را دارد؟ با فرض مثبت […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

چگونگی تصفیه و تقسیم ترکه بین ورثه ی متوفای غیر مسلمان در فرض وجود یک وارث مسلمان

پرسش در فرض وجود یک وارث مسلمان بین ورثهی متوفای غیر مسلمان (فی المثل مسیحی) امر ترکه و تصفیه و تقسیم آن چه صورتی خواهد داشت؟ […]