بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمان دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی

«جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار

در ماده ۱۲ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی آمده است«شاغلین حرفه‌ های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماری های واگیر […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

اخذ مبلغ مازاد بر وجوه دریافتی، توسط مسئولان موسسات درمانی

این تخلف در ماده ۱۱ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی بیان گردیده است. حسب ماده مذکور« شاغلین حرفه ای پزشکی و وابسته حق ندارد هیچ گونه […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

تجویز داروهای روان گردان و مخدر

یکی دیگر از موارد تخلف انتظامی پزشکان و سایر حرف وابسته، عبارت است از:«تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

ایجاد نمودن ارعاب و هراس در بیمار

حسب ماده ۸ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی «ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

تحمیل نمودن مخارج غیرضروری به بیماران

حسب ماده ۷ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی «تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیر ضروری بر اساس نظریه […]