بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق کار

ساعات کار هفتگی

ساعات کار هفتگی در کشورهای جهان بین ۳۶ تا ۴۸ ساعت در نوسان است در کشور ما یکی از پیشرفت های قانون کار جدید نسبت به […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق کار

ساعات کار

مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار ضمن تعریف ساعات کار، میزان آن را در موارد مختلف مشخص کرده است. به موجب ماده ۵۱: «ساعات کار در […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق کار

مقررات حمایتی درباره مزد

قبل از پرداختن به حمایت هایی که قانونگذار در مورد مزد مقرر داشته است تذکر این نکته ضروری است که این حمایت ها فقط شامل مزد […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کار

تعاریف مزد در قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران برخلاف قانون کار گذشته، برای مزد یک مفهوم قائل نبوده بلکه تعریف عام مزد را از معنای خاص آن جدا کرده […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق کار

مطالبات و مزایای پایان کار کارگر

۱- در قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین چنانچه قرارداد کار خاتمه یابد و کارگر مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر به […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق کار

تعلیق قرارداد کار

مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی: عقد منجزّ آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلق خواهد بود. پس […]