بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه

بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق عقد بیمه است. این تکلیف در همه انواع بیمه وجود دارد و در صورت عدم پرداخت، بیمه گر […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

حق بیمه چیست؟

حق بیمه مابه ازای خدمات و پوشش بیمه ای است و باید توسط بیمه گذار پرداخت شود. بررسی حق بیمه از دو نظر حائز اهمیت است: […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثناهای قراردادی پوشش بیمه

در زمینه هایی که منع قانونی برای پوشش بیمه وجود ندارد، طرفهای عقد با توافق خطرات مورد پوشش بیمه را تعیین می‌کنند و طبیعاً خطرات و […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه اشخاص

در بیمه اشخاص نیز، همچون بیمه خسارات، ایراد خسارت عمدی موجب نفی پوشش بیمه است. از مصادیق بارز ایراد خسارت عمدی در بیمه عمر، خودکشی بیمه […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه های خسارت

قانون، تکلیف بیمه گر به پرداخت را در مورد ایراد خسارت عمدی توسط بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او نفی نموده است. منظور از بیمه گذار […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

استثناهای قانونی ریسک بیمه که طرفین نمی توانند خلاف آن توافق نماید

خسارات عمدی بیمه تکنیک خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات است و عملیات آن بر محاسبات ریاضی مبتنی برآمار و احتمال وقوع اتفاق بنا شده است. […]