مهر ۲۵, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

اصل شفافیت

اصل شفافیت به عنوان اصلی استوار و غیرقابل ایراد در حقوق کسب و کار، با هدف تنظیم بازار و مراودات بازرگانی و تجاری شکل گرفته است. […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

کارمندان دولتی و افشای جرم

برای کارمندان دولتی – که در برخی مواقع آنها نیز ملزم به حفظ اسرار هستند-قانون، استثنائی در نظر گرفته است. بند دوم ماده ۴۰ مجموعه قوانین […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

آگاه نمودن از اطلاعات بورس

این بزه که معمولاً مخصوص حقوق بورس است، برای نخستین بار در ماده ۱-۱۰ آیین نامه ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۷ برای بار اول مطرح گردید. این ماده […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

مجازات بزه افشا اسرار حرفه‌ای

تعقیب قضایی برای افشا کردن اسرار و یا توقف آن وابسته به دعوی شاکی خصوصی -متضرر از زیان وارد- نیست؛ زیرا این بزهی است که جنبه […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

اسرار مشترک بین چند نفر یا گروه

اسرار مشترک زمانی جایگاه دارد که میان گروهی یا مجموعه ای از شاغلان حرفه های مختلف، یک مأموریت یا برنامه جمعی وجود دارد که راجع به […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار

اسرار بانکی

به طور طبیعی بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری که اطلاعاتی محرمانه ای را از مشتریانشان دریافت می کنند، باید به گونه ای محرم اسرار […]