مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق اداری

دادگاههای اداری با صلاحیت خاص

همانگونه که گفته شد در کنار دادگاه های اداری شهرستان ها و دادگاه های تجدید نظر اداری، دادگاه های دیگری نیز وجود دارند که در زمینه […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق اداری

دادگاههای اداری تجدید نظر

فلسفه ایجاد دادگاه های تجدید نظر اداری، علاوه بر تضمین اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی که از اصول مسلّم دادرسی است. این است که این […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق اداری

دادگاههای اداری

از نظر سلسله مراتب موجود در نظام قضایی، بعد از شورای دولتی (بخش ترافعی آن)، دادگاههایی که به حل و فصل دعاوی و شکایات اداری می […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق اداری

سازمان شورا در فرانسه

شورای دولتی، مشاور حکومت و قاضی دعاوی اداری است، و بدین عنوان سازمان آن نیز شامل دو بخش رایزنی و ترافعی است. اهمیت نسبی این دو […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق اداری

مهمترین دادگاه های اداری فرانسه

شورای دولتی شورای دولتی یکی از مهمترین نهادهای قضایی و اداری فرانسه است. دستگاه مزبور علاوه بر اینکه عالی ترین دادگاه اداری است و بدین عنوان […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق اداری

نظام دادگاه های اداری فرانسه در حال حاضر

بنابر آنچه گفته شد، در اوایل انقلاب کبیر فرانسه، علت تشکیل و تأسیس دادگاه های اداری، عدم اعتماد به دادگاه های عمومی و مالاً حفظ استقلال […]