اسفند ۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

استدلال هجو چیست؟

استدلال هجو (absurd argument)، به نحوی که از عنوان آن بر می آید، دلیلی است نامعقول یا مضحک. النهایه عقلایی نبودن استدلال معمولا از یک مورد […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

استدلال بی ارتباط و استدلال باطل

الف) استدلال بی ارتباط دلیل ممکن است منتج باشد، اما نسبت به موضوع دعوا بی اعتبار باشد، یا به عبارت دیگر موثر در مقام نباشد. ممکن […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

استدلال صحیح (مُنتَج)

استدلال صحیح، معتبر و و مستحکم دارای سه شرط است: ۱) قطعیت و کلیت کبری؛ ۲) قطعیت صغری؛ و ۳) استحصال نتیجه از کبری و صغری […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

تمایز دلیل و توضیح از یکدیگر

بنا به آنچه گذشت، استدلال جوهر مدافعات کتبی یا شفاهی است. این استدلال اعم است از اینکه نتیجه گیری مربوط به مسائل حکمی (مبانی حقوقی قضیه)، […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

باز شناخت استدلال حقوقی از استقراء در منطق

استقرا (نتیجه واحد از بررسی نمونه ها یا آزمایشات متعدد) ابزار مهمی در اکتشافات علمی است. استقرا در منطق نظری در واقع نظری در واقع اندیشه […]
اسفند ۵, ۱۳۹۶
فنون وکالت

استدلال و نقش آن در وکالت

استدلال (argumentation)، همان طور که از ساختار دستوری آن به عنوان مصدر برمی آید، بر خلاف مدرک یا مستند، از نوع مشهودات و ملموسات نیست، بلکه […]