مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه زوجه متوفی توسط مادر زوجه (بخش سوم)

توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه زوجه متوفی توسط مادر زوجه زوجه فوت نموده است مادر زوجه قصد گرفتن مهریه دختر خود به میزان سهم الارثش […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – چگونگی اخذ گواهی حصر وراثت و تقسیم ترکه نسبت به وراثی که مجهول المکان هستند (بخش دوم)

چگونگی اخذ گواهی حصر وراثت و تقسیم ترکه نسبت به وراثی که مجهول المکان هستند پدر خانواده در سال ۷۸ فوت شده و بعد از یک […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – تصرف احدی از ورثه در ماترک (بخش یکم)

تصرف احدی از ورثه در ماترک شخصی سال ۱۳۴۹ فوت می نماید که از وی چند قطعه زمین به وراث به ارث می رسد وراث صرفاً […]