خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

بررسی اعمال حقوقی قیم پس از عزل وی

پرسش شخصی که قیمومت صغیری را عهده دار بوده، به واسطه ی فعل و انفعالات غیر متعارف، به اتهام خیانت در اموال صغیر، تحت تعقیب قرار […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

بررسی اعمال حقوقی ولی قهری به زیان محجور

پرسش شخصی آشنا، به تاجری که به حکم دادگاه ورشکسته و محجور گردیده، مراجعه از او تقاضا نموده که به شخصی بدهکار است و از او […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

تنفیذ وصیت نامه در یک بخش و ابطال آن در بخش دیگر

پرسش خانمی دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم می کند و در توجیه خواسته ی خود اظهار می دارد. که همسر او چندی است که فوت نموده […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

آثار قانونی فرزند خوانده ای که پدر واقعی او معلوم شود

پرسش شخصی فرزند جدیدالولاده ی نامعلومی که والدین او مشخص نگردیده تحت سرپرستی خود درآورد و برای او شناسنامه دریافت نموده و بعد از چندی فوت […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

اداره ی اموال جنین به عهده ­ی کیست؟

پرسش اداره ی اموال جنین به عهده ی کیست؟ پاسخ طبق ماده ی ۹۵۷ قانون مدنی «حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر این […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶
وکلای جوان دانند

حدود اختیارات ولیّ و موارد سقوط ولایت قهری

پرسش حدود اختیارات ولیّ و موارد سقوط ولایت قهری را شرح دهید. پاسخ به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: «کلیه ی امور مربوط به اموال و […]