بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

انواع و مشخصات سهام

سهام با نام: سهامی است که در ورقه راجع به آن، نام صاحب سهم قید شده و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است که […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

اوراق سهام چیست؟

سهم: قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که نمایانگر میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم: سند قابل معامله […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

تحدید اختیارات مدیران در تمامی شرکت ها

در شرکت های تضامنی نسبی و با مسئولیت محدود: در اساسنامه این شرکت‌ها: تحدید در اساسنامه هم برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

رکن اداره کننده شرکت های غیر سهامی

انتخاب مدیران در شرکت اشخاص: انتخاب توسط شرکاء و با اتفاق آراء می باشد. در شرکت با مسئولیت محدود: بر اساس ماده ۱۰۶ قانون تجارت انتخاب […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمان دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی

«جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار

در ماده ۱۲ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی آمده است«شاغلین حرفه‌ های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماری های واگیر […]