معرفی واژگان و اصطلاحات (ترمینولوژی حقوق)

بهمن ۹, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

عمل اعلامی، عمل حقوقی تبرعی، عمل حقوقی رضائی، عوض المثل

عمل اعلامی عملی که هدف آن شناسائی وضع حقوقی موجود سابق است یا شناسایی وضع حقوقی که به حکم قانون مانند یک موجود سابق بر شناسایی […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

عاقد فضولی، عدم تمرکز اداری، عقد غیر معوض، عمد معین

عاقد فضولی (مدنی- فقه) در عقد فضولی آن طرف عقد که نه خود مالک است و نه نمایندگی در عقد را از طرف مالک دارد عاقد […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

ضمان تضامنی، ضمانت نامه شخصی، طلب، ظهر نویسی وثیقه‌ای

ضمان تضامنی       (تجارت) عقد ضمانی که به موجب آن ذمه ای بذمه دیگر ضمیمه می شود. ضمان تضامنی ممکن است بحکم قانون بوده و ناشی از […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

شرکت سرمایه، شرکت ضمان تعاونی، شرکت عقدی، شرکت وجوه

شرکت سرمایه (تجارت) شرکتی که تعهد کند به مشترکین خود در مقابل وجهی که دفعه واحده یا دفعات متعدده از آنان می گیرد در رأس مدت […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

شبهه مفهومی، شخص، شرط مختلط

شبهه مفهومی (فقه) هرگاه مفهوم یک ماهیت حقوقی روشن نباشد بطوریکه در تصور مفهوم آن، ذهن در تردید باشد آن شبهه را شبهه مفهوم گویند مانند […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

سیستم خاک، شبه عمد، شبه معاوضات، شبهه

سیستم خاک (بین الملل خصوصی)بمعنی تابعیت ارضی است. طریقه ای که تابعیت اشخاص از روی محل تولدشان معین می شود. شبه عمد (جزا- فقه) هرگاه فاعل […]