معرفی واژگان و اصطلاحات (ترمینولوژی حقوق)

دی ۱۲, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق – سبب دعوی، سندیکا، سهم سرمایه و سهم غیرقابل انتقال (بخش پنجاه ونهم)

سبب دعوی (دادرسی مدنی) عاملی که حق مورد تقاضای مدعی دعوی از آن ناشی شده(بادعاء مدعی) چنانچه مدعی مالکیت خانه ای را طرح کند و مالکیت […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق – دیه، ذوالید، روز اقدام و رویه قضایی (بخش پنجاه وهشتم)

دیه (فقه) کیفری است نقدی که در هریک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او)و مجرم که بجای […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق – دعوی رفع ممانعت از حق، دعوی عمومی، دعوی مجهول، تجزیه دعوی و دین حال (بخش پنجاه وهفتم)

دعوی رفع ممانعت از حق (دادرسی مدنی) دعوائی است که صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع در مال غیر برای رفع ممانعت دیگری از استمتاع از […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق – دادیار، دادیار قضائی، درآمد اتفاقی، درخواست و درخواست اصلی (بخش پنجاه وششم)

دادیار (دادرسی) قاضی ایستاده که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند(ماده ۵۵-۵۶-۵۷-۶۱-۶۴و غیره اصول تشکیلات) اسم سابق آن وکیل عمومی است. دادیار قضائی […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق – دادرسی بمعنی اخص، دادرسی فوری، دادگاه تالی و دادگاه حقوقی (بخش پنجاه وپنجم)

دادرسی بمعنی اخص یعنی رسیدگی بمرافعه که عبارت است از تبادل لوایح(دادرسی عادی) و تعیین جلسات و استماع مدافعات و توضیحات و تحقیقات دادگاه در اثناء […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق – خلاف، خیانت در امانت و خیار حیوان (بخش پنجاه چهارم)

خلاف    Contravention de simple police (جزا) نوعی از جرائم که ماهیت آنها مخالف با نظامات عادی است. تعاریف خلاف عموماً مبهم است باید از روی طبع […]