دی ۱۱, ۱۳۹۵
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره – دستور العمل هایی پس از جلسه مشاوره آفرینش ایده ها (بخش سی و سوم)

دستور العمل هایی پس از جلسه مشاوره آفرینش ایده ها امید بخش ترین ایده ها را علامت گذاری کنید. پس از ایجاد ایده های تازه، ضابطه […]
دی ۱۱, ۱۳۹۵
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره – دستور العمل هایی ضمن جلسه مشاوره آفرینش ایده ها (بخش سی دوم)

دستور العمل هایی ضمن جلسه مشاوره آفرینش ایده ها شرکت کنندگان را کنار یکدیگر و در برابر مسأله قرار دهید. امور فیزیکی، امور روانی را تحت […]
دی ۱۱, ۱۳۹۵
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره – دستور العمل هایی پیش از تشکیل جلسه مشاوره آفرینش ایده ها (بخش سی یکم)

دستور العمل هایی پیش از تشکیل جلسه مشاوره آفرینش ایده ها هدف خود را تعریف کنید. فکر کنید که می خواهید با چه دستاوردی از جلسه […]
دی ۱۱, ۱۳۹۵
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره – آفرینش راه حل ها را از تصمیم گیری جدا کنید (بخش سی ام)

آفرینش راه حل ها را از تصمیم گیری جدا کنید چون پیش داوری قوه تخیل را ضعیف می کند عمل خلاق را از کار انتقاد جدا […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره – جستجو برای راه حل واحد (بخش بیست و نهم)

جستجو برای راه حل واحد در نظر بسیاری از افراد، آفرینش راه حل بخودی خود بخشی از جریان مذاکره نیست. افرادی که درگیر مذاکره می شوند […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره – پیشداوری (بخش بیست و هشتم)

پیشداوری اندیشیدن حق انتخاب ها و راه حل های گوناگون بصورت طبیعی انجام نمی شود. حتی اگر شما خارج از گود یک مذاکره هیجان انگیز باشید، […]