مهر ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق اساسی

حقوق اساسی – احزاب و انتخابات (بخش سی هشتم)

احزاب و انتخابات مفهوم احزاب حزب سیاسی به سازمانی سیاسی اطلاق می گردد که در سطح محلی و ملی زیر لوای دفاع از مردم، در قالب […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق اساسی

حقوق اساسی – شرایط رأی دهندگان و کاندیداها (بخش سی هفتم)

شرایط رأی دهندگان و کاندیداها الف) شروط ایجابی: شروطی که رأی دهندگان باید برای بهره مندی از حق انتخاباتی برخوردار باشند. مهمترین این شرایط عبارتند از: […]
مهر ۸, ۱۳۹۵
حقوق اساسی

حقوق اساسی – انتخابات (بخش سی ششم)

انتخابات مفهوم انتخابات تعاریف متعددی برای انتخاب ارائه شده است که از میان آنها می تواند دو تعریف زیر را مورد توجه قرار دارد: مجموعه عملیاتی […]
مهر ۸, ۱۳۹۵
حقوق اساسی

حقوق اساسی – ضمانت از آزادی های عمومی و حقوق بشر (بخش سی پنجم)

ضمانت از آزادی های عمومی و حقوق بشر الف – تضمینات داخلی تضمیناتی است که هر یک از کشورها به طور حداقلی و حداکثری در قوانین […]
مهر ۸, ۱۳۹۵
حقوق اساسی

حقوق اساسی – مصادیق حقوق و آزادی های شهروندان (بخش سی چهارم)

مصادیق حقوق و آزادی های شهروندان دسته بندی لئون دوگی از آزادی: -حقوق و آزادی های کلاسیک که مستلزم عدم مداخله دولت است. -حقوق که دخالت […]
مهر ۸, ۱۳۹۵
حقوق اساسی

حقوق اساسی – برداشت های مختلف از حقوق فردی و آزادی های عمومی (بخش سی سوم)

برداشت های مختلف از حقوق فردی و آزادی های عمومی الف) نظریه محدویت:  بر اساس این نظریه هدف اصلی، باید ترسیم قلمرو مشخص برای قدرت دولت […]