دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

حقوق کاربردی – اثر گذشت در جرایم غیرقابل گذشت (بخش پنجاه و نهم)

اثر گذشت در جرایم غیرقابل گذشت جرایم قابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه(دادستان) برای تعقیب آنها تاثیری ندارد […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

حقوق کاربردی – اثر گذشت در جرایم قابل گذشت (بخش پنجاه و هشتم)

اثر گذشت در جرایم قابل گذشت در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم توقف و موقوف می […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

حقوق کاربردی – نکات کاربردی در مورد حقوق زندانی (بخش پنجاه و هفتم)

نکات کاربردی در مورد حقوق زندانی گرچه شخصی که مرتکب جرم شده به واسطه ارتکاب جرم و به موجب قانون باید مجازات شود اما حقوقی دارد […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

حقوق کاربردی – نکات کاربردی در مورد بکارگیری اسلحه توسط مأمورین (بخش پنجاه و شش)

نکات کاربردی در مورد بکارگیری اسلحه توسط مأمورین مأمورین انتظامی و اطلاعاتی و سایر مأمورینی که به موجب قانون اجازه حمل و استفاده از اسلحه را […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

حقوق کاربردی – نکات کاربردی در مورد مستی و ارتکاب جرم (بخش پنجاه و پنج)

نکات کاربردی در مورد ورود به مستی و ارتکاب جرم مستی که اصولاً در اثر مواد الکلی به وجود می آید اراده شخص را متزلزل کرده […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کاربردی

حقوق کاربردی – نکات کاربردی در مورد ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری (بخش پنجاه وچهار)

نکات کاربردی در مورد ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون می باشد […]