دی ۱۲, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق – قلمرو حقوق در مکان(بخش پنجاهم)

قلمرو حقوق در مکان مطابق ماده ۵ قانون مدنی:«کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق – روش قابل قبول تفسیر قانون در حقوق ایران (بخش چهل نهم)

روش قابل قبول تفسیر قانون در حقوق ایران از عبارت اصل ۱۶۷ قانون اساسی به خوبی بر می آید که در حقوق ما در مرحله نخست […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق – تفسیر شخصی (بخش چهل هشتم)

تفسیر شخصی نویسندگان حقوقی نیز بنا به ذوق و سلیقه خود و مشرب خاصی که در امور اجتماعی دارند، مواد قانون را تفسیر و رویه قضایی […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق – تفسیر قضایی (بخش چهل هفتم)

تفسیر قضایی تفسیر قضایی دراصل ۷۳ قانون اساسی، به عنوان یکی از لوازم تمیز حق، پیش بینی شده است. این تفسیر به سیله دادرسان در دعاوی […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق – تفسیر قانونی (بخش چهل ششم)

تفسیر قانونی این تفسیر به وسیله مجلس شورا انجام می شود. اصل ۷۳ قانون اساسی در هیمن زمینه می گوید:«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق – لزوم تفسیر قانون (بخش چهل پنجم)

لزوم تفسیر قانون قانونگذار هر اندازه دقیق و نکه سنج باشد، می تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبه رو […]