مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

مدیریت افراد دشوار در محیط کار – وقتی در جمع بر نظرتان اصرار می ورزید و بعد می فهمید اشتباه کرده اید. (بخش سی و هفتم)

وقتی در جمع بر نظرتان اصرار می ورزید و بعد می فهمید اشتباه کرده اید. راه حل: تشکر کنید و از فردی که اشتباه را به […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

مدیریت افراد دشوار در محیط کار – وقتی حرف های کسی که از شما انتقاد می کند را می شنوید. (بخش سی و ششم)

وقتی حرف های کسی که از شما انتقاد می کند را می شنوید. راه حل: همکارتان را به آرامی وارد بحث نمایید و مراقب باشید حالت […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

مدیریت افراد دشوار در محیط کار – وقتی از کسی انتقاد می کنید و منظوری هم ندارید. (بخش سی و پنجم)

وقتی از کسی انتقاد می کنید و منظوری هم ندارید. راه حل: متاسفم. من فقط خشم خود را بیرون ریختم و ناخودآگاه همه کاسه، کوزه ها […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

مدیریت افراد دشوار در محیط کار – وقتی با اعتقاد راسخ از عملکرد شغلی کسی انتقاد می‏ کنید. (بخش سی و چهارم)

وقتی با اعتقاد راسخ از عملکرد شغلی کسی انتقاد می ‏کنید. راه حل: متاسفم از این طریق حرفم را شنیدید. باید با هم صحبت کنیم. به […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

مدیریت افراد دشوار در محیط کار – وقتی از رئیس انتقاد می‏ کنید و ناگهان حرف هایتان را می شنود. (بخش سی و سوم)

وقتی از رئیس انتقاد می‏ کنید و ناگهان حرف هایتان را می شنود. راه حل: من باید درمورد این مسائل اول با شما صحبت می کردم. […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
مدیریت افراد دشوار در محیط کار

مدیریت افراد دشوار در محیط کار – وقتی از کسی انتقاد می کنید و ناگهان رئیس حرفهایتان را می ‏شنود. (بخش سی و دوم)

وقتی از کسی انتقاد می کنید و ناگهان رئیس حرفهایتان را می‏ شنود راه حل: خدای من! نمی‏ خواستید رئیس تان این حرف ها را بشنود […]