دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی – تجویز داروهای روان گردان و مخدر (بخش بیست وهشتم)

تجویز داروهای روان گردان و مخدر یکی دیگر از موارد تخلف انتظامی پزشکان و سایر حرف وابسته، عبارت است از:«تجویز داروهای روان گردان و مخدر به […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی – ایجاد نمودن ارعاب و هراس در بیمار (بخش بیست وهفتم)

ایجاد نمودن ارعاب و هراس در بیمار حسب ماده ۸ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی «ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی – تحمیل نمودن مخارج غیرضروری به بیماران (بخش بیست وششم)

تحمیل نمودن مخارج غیرضروری به بیماران حسب ماده ۷ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی «تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی – انجام اعمال خلاف شئون پزشکی(بخش بیست وپنجم)

انجام اعمال خلاف شئون پزشکی در ماده ۶ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی مقرر شده است«انجام امور خلاف شئون پزشکی که مصایق آن توسط […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی – پذیرش بیمار بیش از حدود توان معاینه و درمان (بخش بیست وچهارم)

پذیرش بیمار بیش از حدود توان معاینه و درمان مطابق ماده ۵ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی«شاغلین حرف پزشکی موضوع ماده یک این قانون، […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی – افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری (بخش بیست وسوم)

افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری مطابق ماده ۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی«شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، حق افشای اسرار و نوع […]