دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق شهروندی

حقوق شهروندی – قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدیان حمل و نقل (بخش بیست و چهارم)

قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدیان حمل و نقل یکی از عملیات تجاری که در قوانین تجاری از آن یاد شده قرارداد حمل و نقل […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق شهروندی

حقوق شهروندی – آشنایی با تعزیرات حکومتی مربوط به کالا و خدمات (بخش بیست و سوم)

 آشنایی با تعزیرات حکومتی مربوط به کالا و خدمات گرانی و افزایش نرخ کالا و خدمات و کمبود برخی از کالاها در سال‌های اخیر یکی از […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق شهروندی

حقوق شهروندی – شروع به ارتشاء (بخش بیست و دوم)

شروع به ارتشاء مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. ممکن است هر کشوری در برخورد با رشوه […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق شهروندی

حقوق شهروندی – رشاء ارتشاء (بخش بیست و یکم)

رشاء ارتشاء رشوه از ماده«رشو» چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می شود که […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق شهروندی

حقوق شهروندی – عناصر تشکیل دهنده هتک حرمت و افترا (بخش بیستم)

عناصر تشکیل دهنده هتک حرمت و افترا ماده ۹۲۸ق.م.ا. بیان می دارد: هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق شهروندی

حقوق شهروندی – هتک حرمت و افترا (بخش نوزدهم)

هتک حرمت و افترا بهتان باصطلاح همان برچسب زدن به این و آن است که متاسفانه همواره در جوامع بشری مطرح بوده و امروزه نیز بزرگترین […]