دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

حقوق تجارت – مدیر عامل (بخش سی دوم)

مدیر عامل شرایط انتصاب: ۱- توسط هیأت مدیره انتخاب می شود. ۲- حداقل باید یک نفر باشد. ۳- حتماً باید شخص حقیقی باشد. ۴- می توان […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

حقوق تجارت – رکن اداره کننده شرکت های سهامی(هیأت مدیره) (بخش سی یکم)

رکن اداره کننده شرکت های سهامی(هیأت مدیره) تعداد اعضاء سهامی عام: حداقل ۵ نفر (ماده۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) تعداد اعضاءسهامی خاص: حداقل ۳ […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

حقوق تجارت – نحوه تصمیم گیری در تمامی شرکت ها در نظم تطبیقی (بخش سی ام)

نحوه تصمیم گیری در تمامی شرکت ها در نظم تطبیقی شرکت های سهامی: در مجمع عمومی عادی: اتخاذ تصمیم قاعده: اکثریت مطلق(نصف+۱)     دعوت اول: دارندگان اقلاً […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

حقوق تجارت – مجمع عمومی عادی (بخش بیست و نهم)

مجمع عمومی عادی تعریف: مجمع عمومی عادی در مقایسه با دیگر مجامع عمومی شرکت، جز در موارد احصاء شده و استثنایی در مقررات قانونی، صلاحیتی عام […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

حقوق تجارت – مجمع عمومی فوق العاده (بخش بیست وهشتم)

مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت مجمع: ۱- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه(ماده ۸۳ لایحه).۲- هرگونه تغییر در سرمایه ی شرکت (ماده ۸۳ لایحه). ۳- انحلال شرکت […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق تجارت

حقوق تجارت – ارکان شرکت سهامی (بخش بیست وهفتم)

ارکان شرکت سهامی رکن تصمیم گیرنده شامل: ۱-مجمع عمومی موسس(مواد ۷۴ تا ۸۳ لایحه).۲-مجمع عمومی فوق العاده (مواد ۸۴ ت ۸۵ لایحه). مجمع عمومی عادی(ماده ۸۶ […]