مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق اداری

حقوق اداری – دادگاههای اداری با صلاحیت خاص (بخش نوزدهم)

دادگاههای اداری با صلاحیت خاص همانگونه که گفته شد در کنار دادگاههای اداری شهرستانها و دادگاههای تجدید نظر اداری، دادگاههای دیگری نیز وجود دارند که در […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق اداری

حقوق اداری – دادگاههای اداری تجدید نظر (بخش هیجدهم)

دادگاههای اداری تجدید نظر فلسفه ایجاد دادگاههای تجدید نظر اداری، علاوه بر تضمین اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی که از اصول مسلّم دادرسی است. این […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق اداری

حقوق اداری – دادگاههای اداری (بخش هفدهم)

دادگاههای اداری از نظر سلسله مراتب موجود در نظام قضایی، بعد از شورای دولتی (بخش ترافعی آن)، دادگاههایی که به حل و فصل دعاوی و شکایات […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق اداری

حقوق اداری – سازمان شورا در فرانسه (بخش شانزدهم)

سازمان شورا در فرانسه شورای دولتی، مشاور حکومت و قاضی دعاوی اداری است، و بدین عنوان سازمان آن نیز شامل دو بخش رایزنی و ترافعی است. […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق اداری

حقوق اداری – مهمترین دادگاه های اداری فرانسه (بخش پانزدهم)

مهمترین دادگاههای اداری فرانسه شورای دولتی شورای دولتی یکی از مهمترین نهادهای قضایی و اداری فرانسه است. دستگاه مزبور علاوه بر اینکه عالی ترین دادگاه اداری […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق اداری

حقوق اداری – نظام دادگاه های اداری فرانسه در حال حاضر (بخش چهاردهم)

نظام دادگاه های اداری فرانسه در حال حاضر بنابر آنچه گفته شد، در اوایل انقلاب کبیر فرانسه، علت تشکیل و تأسیس دادگاه های اداری، عدم اعتماد […]