دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

حقوق بیمه – استثناهای قراردادی پوشش بیمه (بخش بیست وپنجم)

استثناهای قراردادی پوشش بیمه در زمینه هایی که منع قانونی برای پوشش بیمه وجود ندارد، طرفهای عقد با توافق خطرات مورد پوشش بیمه را تعیین می‌کنند […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

حقوق بیمه – استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه اشخاص (بخش بیست وچهارم)

استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه اشخاص در بیمه اشخاص نیز، همچون بیمه خسارات، ایراد خسارت عمدی موجب نفی پوشش بیمه است. از مصادیق بارز […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

حقوق بیمه – استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه های خسارت (بخش بیست وسوم)

استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه های خسارت قانون، تکلیف بیمه گر به پرداخت را در مورد ایراد خسارت عمدی توسط بیمه گذار یا نمایندگان […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

حقوق بیمه– استثناهای قانونی ریسک بیمه که طرفین نمی توانند خلاف آن توافق نماید. (بخش بیست ودوم)

استثناهای قانونی ریسک بیمه که طرفین نمی توانند خلاف آن توافق نماید. خسارات عمدی بیمه تکنیک خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات است و عملیات آن […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

حقوق بیمه – استثناهای قانونی ریسک بیمه که طرفین می توانند خلاف آن توافق نماید. (بخش بیست ویکم)

استثناهای قانونی ریسک بیمه که طرفین می توانند خلاف آن توافق نماید. خطر جنگ و شورش ماده ۲۸ قانون بیمه در این باره مقرر می نماید: […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق بیمه

حقوق بیمه – ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک در طول عقد بیمه (بخش بیستم)

ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک در طول عقد بیمه قانون بیمه در مورد تخلف بیمه گذار از تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون بیمه ضمانت […]