دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق کار

حقوق کار – تعاریف مزد در قانون کار (بخش بیست وچهارم)

تعاریف مزد در قانون کار قانون کار جمهوری اسلامی ایران برخلاف قانون کار گذشته، برای مزد یک مفهوم قائل نبوده بلکه تعریف عام مزد را از […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق کار

حقوق کار – مطالبات و مزایای پایان کار کارگر (بخش بیست وسوم)

مطالبات و مزایای پایان کار کارگر ۱- در قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین چنانچه قرارداد کار خاتمه یابد و کارگر […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق کار

حقوق کار – تعلیق قرارداد کار (بخش بیست ودوم)

تعلیق قرارداد کار مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی: عقد منجزّ آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلق […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق کار

حقوق کار – محدودیت های انعقاد قرارداد کار (بخش بیست ویکم)

محدودیت های انعقاد قرارداد کار علاوه بر محجورین، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که قانونگذار نظر به مصالحی، برای آنها در بستن قرارداد کار محدودیت قائل […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق کار

حقوق کار – شرایط اساسی صحت قرارداد کار (بخش بیستم)

شرایط اساسی صحت قرارداد کار قانون کار پیشین موضوع شرایط صحت قرارداد کار را به سکوت برگزار کرده بود و از این رو در زمان سکوت […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۵
حقوق کار

حقوق کار – اقسام قرارداد کار (بخش نوزدهم)

اقسام قرارداد کار با در نظر گرفتن ماده ۷ و مواد دیگر می توان اقسام قرارداد کار را به این صورت ذکر کرد: ۱- قرارداد کار […]