دی ۱۲, ۱۳۹۵
ترمینولوژی حقوق

مبانی حقوق بشر – جایگاه بنای عقلا در منابع حقوق بشر اسلام (بخش بیست وششم)

جایگاه بنای عقلا در منابع حقوق بشر اسلام دانشمندان اصول فقه در ارتباط با جایگاه بنای عقلا که تحت عنوان سیره عقلا از آن یاد می […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

مبانی حقوق بشر – کاربرد دلیل عقلی در استنباط حقوق بشر از دیدگاه اسلام (بخش بیست وپنجم)

کاربرد دلیل عقلی در استنباط حقوق بشر از دیدگاه اسلام از دیدگاه اسلام کاربرد دلیل عقلی در استباط حقوق بشر متنوّع است و حوزه های مختلفی […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

مبانی حقوق بشر – منابع حقوق بشر از دیدگاه اسلام (بخش بیست وچهارم)

منابع حقوق بشر از دیدگاه اسلام همان گونه از تعریف«حق» بر می آید، «حق» مفهومی ماهوی نیست، بلکه از امور اعتباری است. در بررسی مفهوم حق، […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

مبانی حقوق بشر – حقوق طبیعی و شریعت اسلام (بخش بیست وسوم)

حقوق طبیعی و شریعت اسلام  آیا حقوق طبیعی در شریعت اسلام جایگاهی دارد؟ پاسخ این پرسش می تواند این شبهه را که با پذیرش حقوق طبیعی، […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

مبانی حقوق بشر – ارزیابی حقوق طبیعی مدرن (بخش بیست و دوم)

ارزیابی حقوق طبیعی مدرن با توجه به آنچه درباره حقوق فطری از دیدگاه اسلام بیان شد، می توان نظریه ای را که در دوران جدید در […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۵
مبانی حقوق بشر

مبانی حقوق بشر – اسلام و حقوق طبیعی (بخش بیست ویکم)

اسلام و حقوق طبیعی در بینش اومانیستی، طبیعت بشر فارغ از پیوند آن با موجودی فراتر(خدا)، خاستگاه حقوقی مطلق و بنیادی برای اوست. بدون تردید چنین […]