دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

حقوق خانواده – تشریفات طلاق (بخش سی هفتم)

تشریفات طلاق علاوه بر شرایط اساسی برای صحت طلاق، یک سری تشریفات برای طلاق لازم است، از جمله ارجاع امر به داور، صدور حکم طلاق به […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

حقوق خانواده – شرایط زن طلاق دهنده (بخش سی ششم)

شرایط زن طلاق دهنده با توجه به این که طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است و انشاء آن توسط مرد صورت می گیرد و اراده […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

حقوق خانواده – شرایط طلاق دهنده یا شرایط مرد (بخش سی پنجم)

شرایط طلاق دهنده یا شرایط مرد طلاق یک ایقاع و عمل حقوقی یک جانبه است و مثل سایر اعمال حقوقی باید شرایط اساسی که در قانون […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

حقوق خانواده – اقسام طلاق (بخش سی چهارم)

اقسام طلاق در فقه امامیه طلاق دو نوع است: طلاق بدعتی و طلاق سنتی. قسمت اول یعنی طلاق بدعتی، طلاقی است که جامع شرایط لازم برای […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

حقوق خانواده – توافق زوجین (بخش سی سوم)

توافق زوجین طلاق توافقی، اولین بار در قانون ایران به موجب بند اول ماده ۸ قانون حمایت از خانواده به رسیمت شناخته شد. طبق این قانون، […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق خانواده

حقوق خانواده – طلاق به درخواست زن (بخش سی دوم)

طلاق به درخواست زن در قانون مدنی ایران در موارد ۱۱۳۰،۱۱۲۹،۱۰۲۹ موجباتی را برای طلاق زن ذکر کرده است. ماده ۱۰۲۹ مقرر می دارد:« هرگاه شخصی […]