مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – مسئولیت پیمانکاران در مقابل کارفرما (بخش پنجم)

مسئولیت پیمانکاران در مقابل کارفرما در خصوص قرارداد مشارکت در ساختی بین مالک و پیمانکار که پیمانکار دو نفر می باشند گزارش اصلاحی بدین شرح صادر […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – اعاده دادرسی نسبت به رأی داور(بخش چهارم)

اعاده دادرسی نسبت به رأی داور آیا با توجه به اینکه مقررات داوری و انجام حکمیت تابع اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست، نسبت […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – آمرانه بودن قوانین فعالیت واحدهای صنفی (بخش سوم)

آمرانه بودن قوانین فعالیت واحدهای صنفی نرخ نامه هایی که برای فعالیت واحدهای صنفی خدماتی توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود، آیا قانون امری […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – داوری (بخش دوم)

داوری اگر یک عقدی واقع شود که قابل فسخ باشد و ضمن عقد، شرط داوری شده باشد آیا داور می تواند بر اساس شرط داوری مذکور، […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – اعاده دادرسی به استناد صدور آرای متهافت (بخش یکم)

اعاده دادرسی به استناد صدور آرای متهافت  (الف) یک قطعه زمین را با سند عادی به (ب) واگذار می کند و بعد با سند رسمی به […]