مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – افراز ملک مشاع (بخش سوم)

افراز ملک مشاع اگر زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر دارای دو سند سه دانگ باشد مالک هر حصه(دارای سند سه دانگ) چگونه می تواند به میزان […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – انتقال وثیقه دین (بخش دوم)

انتقال وثیقه دین  (الف) بابت بدهی خود یک دستگاه اتومبیل را با(ب) قولنامه می کند و با این شرط که اگر در مدت بیست روز بتواند […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمونه پرونده های حقوقی – مسئولیت صاحبان امضاء در شرکت سهامی خاص (بخش یکم)

مسئولیت صاحبان امضاء در شرکت سهامی خاص در یک شرکت سهامی خاص طبق اساسنامه کلیه اسناد تعهد آور مالی باید به امضاء دو نفر از اعضای […]